Feeder Cable

Feeder Cable

ECX-10D-2V-FR

Feeder Cable

Feeder Cable (Smoothing Wall Type)

SWT-12D-FR

 • Feeder Cable ECX-10D-2V-FR
  자세히 보기
  • 24 Cooper Braiding Wire (동 24편조)
  • 최소 굴곡반경 : 50㎜
  • 작업 굴곡반경 : 20㎜
  • 적정 사용온도 (할로겐 프리/내화 피복) : -30℃ ~ 80℃
 • Feeder Cable (Smoothing Wall Type) SWT-12D-FR
  자세히 보기
  • 최소 굴곡반경 : 32㎜(10D), 75㎜(12D)
  • 적정 사용온도(할로겐 프리/내화 피복) : -45℃ ~ 85℃
  • 포장 : Wood Drum
 • Feeder Cable (Smoothing Wall Type) SWT-10D-FR
  자세히 보기
  • 최소 굴곡반경 : 32㎜(10D), 75㎜(12D)
  • 적정 사용온도(할로겐 프리/내화 피복) : -45℃ ~ 85℃
  • 포장 : Wood Drum